Koordynator merytoryczny AZPAP

zdjecie Agnieszka Wyrozebska

dr Agnieszka Wyrozębska

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk o zdrowiu, asystent w Zakładzie Zdrowia Publicznego WUM, specjalistka z zakresu socjologii kadr medycznych, zarządzania projektami w ochronie zdrowia oraz przedsiębiorczości zawodów medycznych. Uczestnik programu „WUM AID. Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

Wykładowca, certyfikowany kierownik projektu w zakresie metodyki „PRINCE2”, „AgilePM” oraz Design Thinking w medycynie. Kierownik projektów badawczych z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim w systemie ochrony zdrowia, autorka i współautorka opracowań naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych z zakresu zdrowia publicznego, wykładowca zarządzania projektami w programie „Akademia Młodego Ekonomisty SGH”, członek komitetów naukowych międzynarodowych konferencji.

Trenerzy AZPAP - doświadczeni wykładowy będący jednocześnie praktykami z zakresu zarządzania projektami (alfabetycznie)

dr inż. Dariusz Bogucki

Teleinformatyk (absolwent WEiTI Politechniki Warszawskiej, doktorat w IPPT PAN). Ukończył także studia podyplomowe zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej oraz Studium Integracji Europejskiej w KSAP. Ekspert w obszarze finansowania projektów ze środków UE.

W administracji publicznej przeszedł drogę od specjalisty do zastępującego dyrektora generalnego MSWiA. Uczestniczył w realizacji wielkich projektów informatycznych: ALSO w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, CORS w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 2002-2004 w MSWiA, jako Krajowy Koordynator Programu IDA II odpowiadał za uruchomienie polskiego węzła sieci teleinformatycznej UE TESTA II, w ramach polskiej akcesji do UE, za co został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. W latach 2004–2006 jako dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, koordynował prace nad „Prognozą Informatyzacji Kraju do roku 2013”. W latach 2007-2009 jako dyrektor Departamentu Informatyki MPiPS nadzorował wdrożenie systemu Syriusz w urzędach pracy.

Stypendysta Programu Departamentu Stanu USA „US Visitor” (eGovernment w administracji federalnej, stanowej i lokalnej). Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Redagował i oceniał blisko 50 studiów wykonalności projektów ICT. Refleksje z tym związane zebrał w wydanej w 2016 roku książce „Studium Wykonalności. Poradnik”.

dr Piotr Kotelnicki

Absolwent SGPiS – Wydziałów Handlu Zagranicznego i Ekonomiczno-Społecznego. Studia pomagisterskie w zakresie integracji europejskiej w Europa Institute na Uniwersytecie w Amsterdamie. Doktorat z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Podoktorskie stypendium Fulbright-Hays w School of Business Administration na Uniwersytecie Michigan. Visiting Professor prowadzący 2 semestralny kurs ze strategii na MBA w School of Business Administration, University of Michigan. Stypendysta Salzburg Seminar. Wiceprezes pierwszej kadencji Polish Business and Industry Advisory Committee to the OECD. Członek Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej – Forum. Organizator i prezes Międzynarodowej Szkoły Handlu w Ryni. Dyrektor Management Resource Centre – ICL Poland. Członek Rady Naukowej Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie. Członek wielu rad nadzorczych.

Dyrektor Centrum Doskonałości Devoteam Group w Polsce. Obecnie prezes zarządu, dyrektor generalny w CRM S.A. Akredytowany trener w zakresie Zarządzania Programami (MSP) oraz Zarządzania Portfelowego MoP®, Practitioner P3O®. Tłumacz wiodący pierwszego w Polsce wydania MSP®. Od 20 lat  współpracuje na rynku europejskim z autorami wiodącymi PRINCE2®, MSP® i MoP®. Konsultant z zarządzania programami i portfelami, zrządzania strategicznego, zarządzania zmianą, zarządzania korzyściami i operacyjnego. Konsultant w wielu instytucjach administracji centralnej. Expert w zakresie cyber bezpieczeństwa i cyber odporności w części menedżerskiej.

Tomasz Leśniowski

Współpracuje z firmami w obszarze zarządzania projektami i controllingu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu portfelem projektów, zarządzaniu operacyjnym i koordynacji prac podległych zespołów projektowych. W zarządzaniu projektami wykorzystuje także zwinne metody oparte o kanban. Współtwórca i realizator strategii firmy informatyczno–szkoleniowej. W 2008 roku otrzymał tytuł Atlasa Project Management za szerzenie wiedzy i idei o zarządzaniu projektami w Polsce. 

Przez kilkanaście lat zajmował się realizacją projektów dla firm prowadzących działalność w branży energetycznej, lotniczej, przemysłowej, budowlanej, handlowej, automotive oraz administracji samorządowej i uczelni wyższych. Kierował projektem wyróżnionym nagrodą Polish Project Excellence Award (PPEA) 2011. Od czterech lat Asesor wiodący nagrody PPEA.

Od 2009 r. Autoryzowany Trener Zarządzania Projektami IPMA Polska. Posiada Certyfikat Dyrektora Portfela Projektów IPMA lev. A oraz Certyfikat Prince2 Foundation. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania projektami (w tym projektami B+R), zarządzania zespołem oraz tworzeniu projektów wg metodyki PCM (Project Cycle Management).

trener piotr ogonowski

Piotr Ogonowski 

Menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem, wykładowca zarządzania, autor cyklu wykładów i szkoleń z zakresu zarządzania oraz transformacji organizacji. W 2010 roku został wybrany przez PARP jako jeden z czterech ekspertów konsultujących planowane zmiany w zasadach dofinansowania projektów innowacyjnych z funduszy UE, a od 2018 roku jest członkiem grupy eksperckiej – organu pomocniczego Rady Monitorowania Portfela Projektów Strategicznych w KPRM.

Udzielał się jako członek Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą, Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, a także jako członek zarządu Project Management Institute PC i mentor w programach mentorskich tej organizacji. Obecnie prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA Akademi Leona Koźmińskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Wyższej Szkoły Logistyki.

Marcin Opas

Doświadczony menedżer, konsultant i trener biznesu. Jest doktorantem Akademii Leona Koźmińskiego, certyfikowanym Dyrektorem Portfela projektów IPMA na poziomie A, asesorem IPMA Polish Excellence  Award, a także abiturientem Szkoły Trenerów  Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od ponad  20 lat zajmuje się zarządzaniem projektami.

Do stycznia 2018 roku, przez prawie dwadzieścia lat, był Prezesem Zarządu spółki Danish Technological Institute Polska, będącej członkiem międzynarodowej grupy Danish Technological Institute – renomowanego instytutu badawczo-rozwojowego zajmującego się dostarczaniem wiedzy eksperckiej i innowacji produktowo-usługowych organizacjom na całym świecie. 

W latach 2019-2021 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego stowarzyszenia International Project Management Association Polska. Od 2021 asystent w Zakładzie Zarzadzania Projektami Akademii Leona Koźmińskiego.

dr hab. Jacek Strojny, prof. PRz 

Kierownik Zakładu Zarządzania Projektami i Polityki Bezpieczeństwa na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, a także niezależny konsultant, trener oraz asesor Polish Project Excellence Award. Posiada 12 lat doświadczenia w zarządzaniu spółkami tworzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Brał udział w ponad stu projektach dla przedsiębiorstw, instytucji sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych, w tym uczestniczył w tworzeniu metodyki zarządzania projektami, programami i portfelami projektów dla RBMP KPRM.

Autor ok. 150 publikacji z zakresu zarządzania projektami i procesami, zarządzania publicznego oraz rozwoju regionalnego.

trener gabriel sznajder

Gabriel Sznajder

Trener biznesowy i konsultant w obszarze przywództwa, rozwoju zespołów projektowych i analizy biznesowej z ponad 15 letnim doświadczeniem. Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami i portfelem projektów, zarządzania operacyjnego oraz realizacji inicjatyw R&D i utrzymaniowych w branży IT. Aktywny szkoleniowiec, konsultant oraz wykładowca studiów podyplomowych i MBA. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla dużych międzynarodowych firm. Pełnił role zarządcze w wielomilionowych projektach i portfelach realizowanych w ramach rozproszonych zespołów interdyscyplinarnych liczących 60-180 specjalistów.

Przez ostatnich kilka lat zarządzał zespołami developerskimi, utrzymującymi portfel ponad 20 systemów używanych w banku inwestycyjnym. Gabriel aktywnie współpracuje z Project Management Institute PMI Poland Chapter. W latach 2010-2016 jako dyrektor zarządzający koordynował działania Wrocławskiego Oddziału PMI – bezpośrednio nadzorując i organizując konferencje, kwartalne seminaria PMI (profesjonalne wydarzenia edukacyjne dla kierowników projektów) i warsztaty dla praktyków. Odpowiadał też za współpracę z partnerami i sponsorami.

Krzysztof Witkowski 

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów inwestycyjnych i organizacyjnych. Asesor w światowych i polskich edycjach konkursu IPMA Project Excellence Award. Posiada certyfikaty IPMA lev. B oraz Prince2 Practitioner. Od 2005 roku kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Zarządzanie projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. Wykładowca na studiach podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Śląskiej, WSE Kraków.

Współautor koncepcji operacjonalizacji strategii z wykorzystaniem portfela programów i projektów wdrożonej w 2020 roku w JSW SA. Brał aktywny udział w wypracowaniu oraz praktycznej implementacji metodyk zarządzania projektami m.in. w LW Bogdanka SA, Urząd Miejski w Jaworznie, RBMP KPRM. Brał udział w wypracowaniu funkcjonalności Monaliza 2.0

dr hab. prof. SGH Paweł Wyrozębski

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Koordynator studiów i Przewodniczący Rady Programowej na kierunku studiów magisterskich Zarządzanie projektami w SGH. Współorganizator i wieloletni wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH oraz Podyplomowych Studiów Oceny i Audytu Projektów. Wykładowca programu Master of Business Administration Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (SGH-WUM MBA).

Certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania projektami (PRINCE2®, AgilePM®, Scrum PSM), ryzykiem (M_o_R®), portfelami (MoP®) i programami projektów (MSP®) oraz facylitacji (Metodyka Process Iceberg®).

Kierownik, współorganizator i konsultant projektów naukowo-badawczych, doradczych i szkoleniowych. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania projektami, w tym szczególnie biur zarządzania projektami (autor pierwszej polskiej książki nt. PMO), metodykami zarządzania projektami i zarządzaniem wiedzą w projektach (rozprawa habilitacyjna). W tych dziedzinach prowadzi działalność naukową, publikacyjną, dydaktyczną i doradczą. Członek stowarzyszeń fachowych (PMI, IPMA) i propagator idei zarządzania projektami także poza środowiskiem akademickim.